Πολιτική Εγγύησης

Πολιτική Εγγύησης

Πολιτική Εγγύησης

5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η XIAMEN BNT BATTERY CO ., LTD ("ο Κατασκευαστής") εγγυάται κάθε μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LiFePO4) με την επωνυμία BNT Lithium ("η μπαταρία") που πωλείται από την XIAMEN BNT BATTERY CO .,LTD ή οποιονδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους διανομείς ή αντιπροσώπους της σε να μην υπάρχουν ελαττώματα για περίοδο 5 ετών («η περίοδος εγγύησης») από την ημερομηνία πώλησης, όπως καθορίζεται είτε από την απόδειξη πώλησης του πελάτη, το τιμολόγιο αποστολής και/ή τον σειριακό αριθμό της μπαταρίας, με απόδειξη αγοράς.Εντός των 5 ετών της Περιόδου Εγγύησης, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, ο Κατασκευαστής θα πιστώσει, θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει, εάν υπάρχει δυνατότητα σέρβις, την Μπαταρία ή/και τα μέρη της Μπαταρίας, εάν τα εν λόγω εξαρτήματα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά σε υλικό ή κατασκευή από τεχνικούς του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, και ο Κατασκευαστής θεωρεί ότι τα εξαρτήματα μπορούν να επισκευαστούν, η μπαταρία θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί.Εάν ο Κατασκευαστής κρίνει ότι τα εξαρτήματα δεν επισκευάζονται, θα προσφερθεί μια νέα, παρόμοια Μπαταρία.Η προσφορά θα ισχύει για περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης.
Η περίοδος εγγύησης οποιουδήποτε επισκευασμένου προϊόντος μπαταριών λιθίου BNT ή η αντικατάστασή του είναι η υπόλοιπη περίοδος της Περιορισμένης Εγγύησης.
Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει το εργατικό κόστος εγκατάστασης, αφαίρεσης, επισκευής, αντικατάστασης ή επανεγκατάστασης της μπαταρίας λιθίου ή των εξαρτημάτων της.

ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΜΕΝΟ
Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση απευθύνεται στον αρχικό αγοραστή της Μπαταρίας και δεν μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.Επικοινωνήστε με τον τόπο αγοράς σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης.
ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡίζονται):
.εμφανίζει ενδείξεις ότι έχει τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις προδιαγραφές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στη μπαταρία ιόντων λιθίου, στο σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας και στο ηλεκτρικό κύκλωμα του συστήματος.
.δείχνει ενδείξεις ότι η αστοχία προκαλείται από σφάλμα του εγκαταστάτη, όπως αντίστροφη πολικότητα ή κακή χρήση εξοπλισμού σε όλο το σύστημα ή ανακριβής προγραμματισμός όλου του βοηθητικού εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στη μπαταρία λιθίου..εμφανίζει ενδείξεις ότι ο φορτιστής μπαταρίας έχει τροποποιηθεί για να φορτίζει μπαταρία λιθίου που δεν έχει εγκριθεί για ο φορτιστής.
.εμφανίζει ενδείξεις ότι η μπαταρία αποσυναρμολογήθηκε, άνοιξε ή παραποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς επίσημη έγκριση της εταιρείας.
.εμφανίζει ενδείξεις ότι μπορεί να έχουν γίνει προσπάθειες σκόπιμης μείωσης της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.περιέχει πακέτα μπαταριών λιθίου που δεν έχουν συνδυαστεί με το σύστημα διαχείρισης μπαταριών όπως παρέχεται από την εταιρεία.
.Εκτεταμένη αποθήκευση χωρίς επαναφόρτιση ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή τροποποίηση.
.Ζημιές που προκύπτουν από ατύχημα ή σύγκρουση ή από αμέλεια, κατάχρηση του συστήματος μπαταρίας.
.Περιβαλλοντική καταστροφή;ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή·έκθεση σε ακραίες ζεστές ή κρύες θερμοκρασίες, φωτιά ή παγετό ή ζημιά στο νερό.
.Ζημιά λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης.χαλαρές συνδέσεις ακροδεκτών, καλώδια μικρού μεγέθους, λανθασμένες συνδέσεις (σειρές και παράλληλες) για τις επιθυμητές απαιτήσεις τάσης και AH, συνδέσεις αντίστροφης πολικότητας.
.Η μπαταρία που χρησιμοποιήθηκε για εφαρμογές άλλες από τις οποίες σχεδιάστηκε και προοριζόταν να συμπεριλάβει την επαναλαμβανόμενη εκκίνηση του κινητήρα ή την άντληση περισσότερων αμπέρ από ό,τι η μπαταρία έχει βαθμολογηθεί για συνεχή αποφόρτιση στις προδιαγραφές.

Μπαταρία που χρησιμοποιήθηκε σε μετατροπέα/φορτιστή μεγάλου μεγέθους (οποιοσδήποτε μετατροπέας/φορτιστής ονομαστικής ισχύος 10K Watt ή μεγαλύτερος) χωρίς τη χρήση συσκευής περιορισμού της υπέρτασης ρεύματος εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή
Μπαταρία μικρότερου μεγέθους για την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου κλιματιστικού ή παρόμοιας συσκευής με κλειδωμένο ρεύμα εκκίνησης ρότορα που δεν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευή περιορισμού υπερτάσεων εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή
Μπαταρία που δεν έχει φορτιστεί για πάνω από 1 χρόνο (οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται τακτικά για να υπάρχει μεγάλη διάρκεια ζωής)
Η μπαταρία δεν αποθηκεύτηκε σύμφωνα με τις οδηγίες αποθήκευσης του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης της μπαταρίας σε χαμηλή κατάσταση φόρτισης (φορτίστε πλήρως την μπαταρία σας πριν την αποθηκεύσετε!)

Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει ένα Προϊόν που έχει φτάσει στο κανονικό τέλος της ζωής του λόγω χρήσης που μπορεί να συμβεί πριν από την Περίοδο Εγγύησης.Μια μπαταρία μπορεί να παρέχει μόνο μια σταθερή ποσότητα Ενέργειας κατά τη διάρκεια της ζωής της, η οποία θα συμβεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ανάλογα με την εφαρμογή.Ο Κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί μια αξίωση εγγύησης εάν το Προϊόν κριθεί, κατά την επιθεώρηση, ότι βρίσκεται στο κανονικό τέλος της ζωής του, ακόμη και αν βρίσκεται εντός της Περιόδου Εγγύησης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες ρητές εγγυήσεις.ο Κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για παρεπόμενες ή παρεπόμενες ζημιές.Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση εκτός από αυτήν την περιορισμένη εγγύηση και αποκλείουμε ρητά οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης για επακόλουθες ζημιές.Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν μεταβιβάζεται.

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ορισμένες χώρες και/ή πολιτείες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό της διάρκειας μιας σιωπηρής εγγύησης ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή/και από πολιτεία σε πολιτεία.Αυτή η εγγύηση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους.Αυτή η εγγύηση θεωρείται ότι αποτελεί την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας.Κανένας υπάλληλος ή εκπρόσωπος του Κατασκευαστή δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση επιπλέον αυτών που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΗ BNT
Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει Μπαταρία που πωλείται από τον Κατασκευαστή ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο διανομέα ή αντιπρόσωπο σε Κατασκευαστή Γνήσιου Εξοπλισμού ("OEM").Επικοινωνήστε απευθείας με τον OEM για αξιώσεις εγγύησης σχετικά με μια τέτοια μπαταρία.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εάν είναι εκτός της περιόδου εγγύησης ή για ζημιές που δεν καλύπτονται από την Εγγύηση, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κατασκευαστή για επισκευές μπαταριών.Το κόστος θα περιλαμβάνει, αποστολή, ανταλλακτικά και 65 $ ανά ώρα εργασίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Για να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, επικοινωνήστε με το αρχικό μέρος αγοράς.Η μπαταρία μπορεί να χρειαστεί να αποσταλεί πίσω στον κατασκευαστή για περαιτέρω έλεγχο.